Spildbakker.dk drives og ejes af Cogetil og du er derfor underlagt samme handelsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Ethvert salg og enhver leverance fra Cogétil Scandinavia ApS – herefter benævnt Cogétil – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Cogétils medkontrahent. Enhver afvigelse fra nærværende salgs-  og  leveringsbetingelser,  som  måtte  være  anført  i  købers  ordre  eller  lignende,  er  derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem Cogétil og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra Cogétil.

 

2. TILBUD

Afgiver Cogétil tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til Cogétil senest 4 uger efter tilbudets datering.

 

3. RETURVARER/AFBESTILLING

a. Returvarer modtages kun efter forudgående accept fra Cogétil. Forsendelse sker for købers regning og risiko.
b. Ved afbestilling har Cogétil ret til at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået arbejdsløn og avancetab, dog minimum et beløb svarende til 20 % af købesummen.

4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR

a. Priser er medmindre andet angives ab lager samt excl. moms, emballage og montørassistance.
b. Cogétil tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbud anførte pris i følgende tilfælde:

  • Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leve-rancen på mere end 3% fra tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt.
  • Ændringer i afgifter eller toldsatser.

I ovennævnte tilfælde er Cogétil berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.
Cogétil er berettiget til at beregne et ekspeditionsgebyr for alle ordrer under kr. 500.

 

5. MONTERING

a. Eventuel montørassistance, udover det i ordrebekræftelsen opgivne, ved opstilling, beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.

b. Skulle Cogétils montør efter aftalt fremmøde hos køber eller dennes kunde blive forhindret i at udføre sit arbejde, og dette ikke skyldes Cogétils forhold, er Cogétil berettiget til at fakturere køber for medgåede udgifter til transport samt arbejdstid.

 

6. BETALINGSBETINGELSER/EJENDOMSRET

a. Betaling skal ske kontant senest netto 15 dage efter fakturadato eller i henhold til ordrebekræftelse.
b. Leverancen forbliver Cogétil’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har køber ikke senest 1 måned efter forfaldsdagen betalt det skyldige beløb, er Cogétil berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, gøre ovennævnte ejendomsforbehold gældende samt kræve morarente og erstatning for det tab, Cogétil har lidt.
c. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.
d. Enhver forsinkelse med betalingen giver endvidere Cogétil ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling sker, samt fordre betryggende sikkerhedsstillelse til sikkerhed for fremtidige leverancer. Derudover har Cogétil ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for ethvert tab i anledning af købers misligholdelse, herunder avancetab.
e. Ved levering og montering af delleverancer forbeholder Cogétil sig retten til at fakturere køber a’conto for de enkelte delleverancer.
f. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne med noget krav, som ikke er skriftligt anerkendt af Cogétil.
g. Er varen købt online trækkes pengene fra din konto når varen afsendes

 

7. FORSENDELSE OG FORSIKRING

a. Forsendelse og forsikring sker i henhold til Incoterms, ”Ex Works”.
b. Såfremt Cogétil skal levere materialer samt foretage montage, påhviler det køber at sikre, at der fra dennes eller bygherres side er tegnet all-risk forsikring af en sådan størrelse, at Cogétil’s materialer er dækket fuldt ud i tilfælde af en forsikringsbegivenhed.
Cogétil kan kræve dokumentation for, at all-risk forsikring er tegnet, førend montage foretages.
c. Ved arbejder, som Cogétil udfører på bestående bygninger eller anlæg, påhviler det køber at sikre, at Cogétil er medforsikret på bygherres Bygnings-, Løsøre-, og Driftstabsforsikring, således, at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod Cogétil.

 

8. LEVERINGSTID

a. Såfremt et bestemt tidspunkt for leveringen ikke er aftalt mellem Cogétil og køber, men der i stedet er angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum for at løbe fra indgåelsen af aftalen.
b. I det omfang Cogétil ikke har modtaget de nødvendige specifikationer, tegninger mv. til brug for leverancens udførelse, udskydes leveringstidspunktet – respektivt starttidspunktet for ovennævnte tidsrum – indtil køber har givet Cogétil de ønskede oplysninger.
Cogétil har pligt til – inden rimelig tid – at gøre køber opmærksom på, hvilke oplysninger Cogétil mangler for at kunne udføre leverancen.
c. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lock-out eller andre force majeure situationer, herunder med forbehold for mangler eller forsinkelse af leverancer fra Cogétils underleverandører.
d. Kan køber ikke aftage leverancen til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold underrette Cogétil telefonisk og skriftligt samt oplyse årsagen til forsinkelsen, og hvornår levering kan finde sted. Cogétil er kun forpligtet til at acceptere en udskydelse af leveringstidspunktet, såfremt køberen godtgør Cogétils dokumenterede udgifter ved udskydelsen. Udskydelse af leveringstidspunktet fritager ikke køber for at erlægge købesummen til det aftalte tidspunkt.

 

9. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

a. Det påhviler køber umiddelbart ved leveringen at undersøge varens tilstand grundigt og i tilfælde af mangler straks – og senest inden 5 dage fra leveringen af varen - at reklamere skriftligt til Cogétil.
b. Hvis køber senere bliver bekendt med mangler, der trods grundig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, skal køber straks efter konstateringen af forholdet reklamere skriftligt til Cogétil. Køber skal dog under alle omstændigheder reklamere inden 12 måneder efter leveringen af varen.
c. Hvis køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister køber retten til at fremsætte krav mod Cogétil i anledning af det mangelfulde forhold.

 

10. ANSVAR FOR MANGLER

a. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation skal Cogétil foretage udbedring af manglen ved omlevering eller afhjælpning, efter Cogétils eget valg. Udbedring skal ske inden for rimelig tid. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere krav mod Cogétil i den anledning.
b. Hvis Cogétil ikke inden for rimelig tid opfylder sine udbedringsforplig-telser, er køber i første omgang alene berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for udbedring. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere krav mod Cogétil i den anledning.
c. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af fristen i pkt. 10.b, kan køber efter eget valg forlange udbedring eller forholds-mæssigt afslag i prisen. Er manglen væsentlig, kan køber i stedet ophæve købet af den mangelfulde del af leverancen.
d. Cogétil påtager sig intet ansvar for følger af, at mangelfulde varer indsættes i et byggeri/anlæg.
e. Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede materialer samt mangelfuldt udført montagearbejde (Reklamationer over overfladeskader accepteres kun, hvis køber har foretaget den rette overfladebehandling og vedligeholdt konstruktionen)
f. Ved omlevering og afhjælpning dækker Cogétil kun udgiften til nye varer/reservedele. Omkostninger til montør, fragt mv. i forbindelse med omleveringen og/eller afhjælpningen afholdes af køber. Dette gælder uanset om Cogétil har installeret varen/reservedelen for køber.
g. Afhjælpning af mangler af tredjemand for Cogétils regning, kan kun ske efter skriftlig accept fra Cogétil.
h. I tilfælde af at mangler ikke udbedres, jf, ovenfor pkt. 10.c, er Cogétil erstatningsansvarlig overfor køber i overensstemmelse med dansk rets alm. regler med følgende begrænsninger: Cogétils erstatningsansvar er begrænset til fakturaprisen på den mangelfulde leverance. Cogétils erstatningsansvar er endvidere begrænset som
fastsat i pkt. 12 nedenfor.

11. PRODUKTANSVAR

a. Cogétil er kun ansvarlig for produktansvar mht. leverede produkter og reservedele i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
b. Cogétil er kun ansvarlig – vedrørende forhold der ikke er omfattet af produktansvarslovgivningen – for produktskader på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Cogétil.
c. Uanset ovennævnte kan erstatningen aldrig overstige fakturaprisen på den leverance fra Cogétil, hvori det defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 1.000.000,00 incl. renter og omkostninger.
d. Cogétils ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 12 nedenfor.
e. Cogétil er ikke – uanset ovennævnte – ansvarlig for produktskader som ikke er dækket af den af Cogétil til enhver tid tegnede produktansvarsforsikring.
f. I den udstrækning Cogétil måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Cogétil skadesløs i samme omfang, som Cogétils ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Cogétil på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

a. Cogétil er under ingen omstændigheder – vedrørende mangler og produktansvar - ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende tab.
b. Selvom Cogétil i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen, kan dette ikke bevirke, at Cogétil har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

 

13. OPHAVSRET

a. Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som udleveres til købe-ren, forbliver Cogétils ejendom og må ikke kopieres eller udnyttes på anden uretsmæssig måde.
b. For produkter som fremstilles i henhold til købers specifikationer, har køber ansvaret for krænkelser af tredjemandsrettigheder, f.eks. patent-rettigheder eller anden immaterialret.
c. Køberen skal friholde Cogétil for ethvert krav, som Cogétil bliver mødt med som følge af en påstand om en krænkelse af immaterielle rettigheder iht. pkt. 13.b.

 

14. FORCE MAJEURE

a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Cogétil, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Cogétil ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
b. Cogétil er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte omstændigheder.
c. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.

 

15. VÆRNETING OG LOVVALG

a. Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal efter Cogétils valg afgøres ved Retten i Aalborg eller Sø- og Handelsretten.
b. Afgørelsen skal træffes efter dansk ret med undtagelse af de danske lovvalgsregler.